70درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

40درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

30درصد مبلغ تا سقف خرید2000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید1500000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در آذر ماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

رستوران آتش برگر

جگر و کبابسرای هفت کباب

بلوار پیروزی

رستوران آتش برگر

  • مشهد - وکیل آباد 28و26، حدفاصل هفت تیر و حافظ
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

جگر و کبابسرای هفت کباب

سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
رستوران آتش برگر رستوران آتش برگر
جگر و کبابسرای هفت کباب جگر و کبابسرای هفت کباب